DNR: De Nieuwe…

 
 

DNR staat voor De Nieuwe Regeling. In de DNR zijn de algemene voorwaarden voor adviseurs en opdrachtgevers vastgelegd. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering van adviseurs is afgestemd op deze voorwaarden. In deze blog leggen we kort uit wat deze voorwaarden dan precies inhouden.

Deel dit artikel

Voor wie precies?

De DNR is bedoeld voor alle adviseurs in de bouw actief op het gebied van ontwerp, advies en management. Hierbij moet je dus denken aan architecten, constructeurs, installatie-adviseurs, bouwfysici, interieurarchitecten, tuin- en landschapsarchitecten, stedenbouwkundigen, geodeten, industriële vormgevers, projectmanagers en (bouw)projectontwikkelaars en hun opdrachtgevers.

De DNR is bedacht voor adviesopdrachten en daarom niet geschikt voor contracten voor ontwikkelende en uitvoerende partijen bijvoorbeeld projectontwikkeling en realisatie opdrachten. De DNR is gebaseerd op Nederlandse wetgeving. Je moet bij opdrachten in het buitenland dus altijd goed opletten of de DNR niet in strijd is met de wetgeving in het land.

Standaardtaakbeschrijving Gebouwen

Bij de DNR hoort ook de Standaardtaakbeschrijving Gebouwen (STB). De STB bevat een zeer uitgebreide beschrijving van werkzaamheden die per bouwfase aan een adviseur kunnen worden opgedragen. De bedoeling van de STB is het duidelijk vastleggen wat de adviseur doet en de bijbehorende vergoedingen af te spreken.

Ongunstige bepalingen voor opdrachtgevers

Omdat de DNR is opgesteld door adviseurs is het eenzijdig tot stand gekomen en daarom zijn een aantal bepalingen ongunstig voor werkgevers. Het gaat dan vooral om beperking van aansprakelijkheid, kortere aansprakelijkheidstermijnen en de auteursrechten van de adviseur, bijvoorbeeld de bouwtekeningen etc, als het werk voortijdig stopt kan je niet zomaar verder met het gemaakte ontwerp omdat deze toebehoort aan de vorige adviseur.

Om dit minder ongunstig te laten uitvallen kunnen er aanvullende regels opgenomen worden in de overeenkomst tussen opdrachtgever en adviseur.

Waarom de DNR?

Architecten en ingenieurs werken als adviseurs in het beginstadium van een bouwproces. Als er in het bouwproces problemen ontstaan of fouten worden gemaakt, kan dat leiden tot een aansprakelijkstelling. Een klein foutje, misverstand of afstemmingsprobleem kan grote gevolgen hebben. Door deze belangen, de complexe wijze van samenwerking in het bouwproces en de daaruit voortkomende risico’s vraagt het beperken van de bedrijfsrisico’s voor adviseurs bijzondere aandacht.

Een adviseur moet zich goed verzekeren tegen deze risico’s maar verzekeringen hebben beperkingen omdat niet alles gedekt wordt en alles heeft een prijs. De echte beperking van risico’s komt daarom aan op het aangaan en beheersen van de verplichtingen.

Opdrachtgevers

De DNR is door de brancheorganisaties van adviseurs geschreven en dus eenzijdig tot stand gekomen met een aantal voor opdrachtgevers ongunstige bepalingen. Voorbeelden daarvan zijn:

  • Beperking aansprakelijkheid.

De DNR staan bekend om de grote beperking van de aansprakelijkheid van de adviseur. De adviseur hoeft alleen directe schade te vergoeden (art. 14 lid 1 & 2). Gevolg-, vertragings-, stagnatie- en omzetschade vallen daar dus niet onder.

De hoogte van de schadevergoeding is ook nog maximaal een keer het honorarium (tot maximaal 1 miljoen euro), tenzij beide partijen kiezen voor drie keer het honorarium (tot maximaal 2,5 miljoen euro) (art. 15). Let op: deze laatste keuze moet worden vastgelegd in de Basisopdracht.

Deze beperkingen gelden niet als de fout is veroorzaakt door opzet of grove onzorgvuldigheid van de adviseur (art. 17 lid 5). Dat is echter bijna nooit aan de orde.

  • Korte klacht- en aansprakelijkheidstermijnen.

De aansprakelijkheid van de adviseur is niet alleen beperkt in geld, maar ook in tijd. Op grond van de DNR moet de adviseur altijd eerst zelf de gelegenheid krijgen om een fout te herstellen, met een redelijke termijn. Een fout moet volgens art. 16 lid 1 ‘binnen bekwame tijd’ schriftelijk worden gemeld nadat hij is ontdekt, anders vervalt de claim. De ‘bekwame tijd’ is kort en wordt hoogstens wat langer door de complexiteit van het probleem. Soms is een deskundigenonderzoek nodig voordat een melding mogelijk is. Bij twijfel dus: aansprakelijk stellen.

  • Auteursrechten van de adviseur.

In de DNR zijn beperkingen opgenomen ten aanzien van het gebruik, de openbaarmaking, verveelvoudiging, etc. van het door de adviseur gemaakte ontwerp. Het auteursrecht ligt bij de adviseur. Deze rechten van de adviseur kunnen een probleem vormen als de opdracht voortijdig is beëindigd, maar je wel verder moet met het gemaakte ontwerp.

Opdrachtgevers kunnen aanvullingen en afwijkingen op de DNR overeenkomen met hun adviseurs, zodat de DNR minder ongunstig uitpakt. Denk onder andere aan:

  • het mogelijk maken van ontbinding of opzegging waarbij alleen voor het door de adviseur verrichte werk wordt betaald.
  • een ruimere aansprakelijkheidsclausule. Het blijkt dat de verzekeraars van de adviseurs deze afwijkingen – soms tegen een premieverhoging – meestal accepteren.
  • betere afspraken over het auteursrecht. Zeker een opdrachtgever die daar kosten voor vergoed, wil het recht hebben om met het ontwerp te doen wat hem goed lijkt. Denk hierbij ook aan het vastleggen van het recht op veranderen, slopen, etc.
  • verlengen van termijnen. Een langlopend werk rechtvaardigt langere termijnen.
  • aanvullend maken van BIM-afspraken. De DNR zegt hier namelijk nog niets over.

BIM afspraken…?

BIM is een afkorting van Building Information Model, of in het Nederlands het Bouw Informatie Model. Dit is een methode om de werkzaamheden in de bouwsector op een centraal punt samen te voegen, zodat er een algemeen overzicht is van de voortgang van een project.

BIM wordt veel gebruikt door onder andere architecten en aannemers omdat er veel voordelen zitten aan het gebruik van BIM. Zo worden fouten sneller voorkomen, ontwerp conflicten worden vermeden en de samenwerking wordt verbeterd dankzij betere communicatie.

In het ‘BIM-protocol’ staan de contractuele afspraken rond de BIM en de sterke relatie met verwijzingen naar de “Informatieleveringsspecificatie” (ILS) (Employer’s Information Requirements).

Wist jij je jouw aansprakelijkheid makkelijk een heel stuk kan beperken? De meest handige dingen om daarover te weten en wat voor risico daarbij komt kijken, lees je hier 👉🏻

 
 

Meer Legal updates ontvangen?

meld je hier aan voor lex zijn nieuwsbrief

Interessante artikelen over hetzelfde onderwerp

verbetertraject
Blogs

Het verbetertraject, een echte game changer?

Als ondernemer ben je continu op zoek naar manieren om je bedrijf te innoveren, er is immers altijd ruimte voor verbetering. Maar alleen een probleem

ondernemingsvormen
Blogs

Ondernemingsvormen: soorten en kenmerken

In de dynamische wereld van het ondernemen zijn er verschillende vormen waarin bedrijven kunnen opereren. Het kiezen van de juiste ondernemingsvorm is van cruciaal belang