UBO-register

Het UBO-register is een register waar alle UBO’s (Ultimate Beneficial Owners of Uiteindelijk Begunstigden) van een vennootschap of andere juridische entiteit in geregistreerd staan.

Deel dit artikel

Op grond van de vierde en vijfde anti-witwasrichtlijn moeten de EU-lidstaten een UBO-register instellen. In dat register worden van juridische entiteiten als vennootschappen, stichtingen en trusts de ‘uiteindelijk begunstigden’ vastgelegd. Het was lange tijd stil rondom de invoering van dit register, maar onlangs bevestigde de Minister van Financiën dat het Nederlandse UBO-register waarschijnlijk in het voorjaar van 2020 gebruiksklaar zal zijn. Het voorjaar is niet gelukt, maar het is nu eindelijk zo ver!

In dit artikel leggen we uit wat of wie een UBO is en wat het voor jou als ondernemer betekent!

Wat is een UBO?

UBO staat voor Ultimate Beneficial Owner, ofwel uiteindelijk belanghebbende van een organisatie. Dit zijn de personen die de uiteindelijke eigenaar zijn van of zeggenschap hebben over een organisatie. Denk aan personen die meer dan 25% van de aandelen hebben in een Besloten Vennootschap (BV) of personen die meer dan 25% direct of indirect eigendomsbelang hebben in een Vennootschap Onder Firma (VOF) of maatschap.

Met andere woorden: een UBO is een natuurlijke persoon die de uiteindelijke eigenaar is van of zeggenschap heeft over een bepaalde juridische entiteit (bijvoorbeeld een onderneming of rechtspersoon).

Omdat er meerdere personen in een entiteit kunnen zijn die aan deze eisen voldoen, is het dus ook mogelijk dat er meerdere UBO’s in één entiteit bestaan. Daarnaast is het ook mogelijk voor een entiteit om géén UBO te hebben. In zulke gevallen wordt er een zogeheten ‘pseudo-UBO’ aangewezen. Dit is vaak een hoger leidinggevende, bij een rechtspersoon is dit de statutair bestuurder en bij een commanditaire vennootschap vaak de beherend vennoot. Dit betekent dat de gegevens van de ‘pseudo-UBO’ in het UBO-register worden opgenomen met de vermelding dat er geen UBO aanwezig is en er dus sprake is van een pseudo-UBO.

Wat betekent dit voor mij als ondernemer?

Degene aan wie de vennootschap of andere juridische entiteit toebehoort, zijn verplicht tot het doen van de UBO-registratie en zijn er verantwoordelijk voor dat de informatie te allen tijde juist en volledig is ingeschreven in het handelsregister.

Van de (pseudo-)UBO worden de volgende gegevens ingeschreven. Voor het leesgemak van dit artikel zijn deze opgesplitst in twee categorieën.

 1. De naam, geboortemaand en -jaar, nationaliteit en woonplaats, en de aard en omvang van het economisch belang (in bandbreedtes van 25-50% / 50-75% / 75-100%).
 2. Het adres, geboortedag, -plaats en -land, BSN of fiscaal nummer en documenten die de UBO-status onderbouwen (bijvoorbeeld notariële akten).

De onder punt 1 genoemde gegevens zijn openbaar en voor iedereen in te zien, terwijl de onder punt 2 genoemde gegevens alleen zijn in te zien door de Financiële Inlichtingen Eenheid (FIE) van Nederland en aangewezen bevoegde autoriteiten. Het openbare deel van het UBO-register is alleen doorzoekbaar op naam van de onderneming of rechtspersoon en niet op naam van de UBO. Derden en meldingsplichtige instellingen kunnen alleen op zoeken wie de UBO van een bepaalde BV is en niet van welke BV’s iemand een UBO is. Alleen de FIE kan het register doorzoeken op natuurlijke personen.

Onder omstandigheden, bijvoorbeeld wanneer de UBO is blootgesteld aan een onevenredig risico, zoals fraude, ontvoering, chantage of afpersing, kan een verzoek worden ingediend bepaalde gegevens af te schermen. Dit gaat dan om de onder punt 1 genoemde gegevens, omdat deze openbaar beschikbaar zijn. Een uitzondering hierop is de omvang van het economisch belang. Deze gegevens blijven echter wel te raadplegen door het FIU en aangewezen bevoegde autoriteiten.

Heb ik een registratieplicht?

Niet voor alle UBO’s geldt een registratieplicht. Om het duidelijker te maken voor jouw als ondernemer of je wel of geen registratieplicht hebt, heeft Lex een lijst opgesteld met de groepen die wel en geen registratieplicht hebben.

De volgende groepen zijn verplicht hun UBO(‘s) te laten registreren:

 • BV’s en NV’s
 • Stichtingen en verenigingen
 • Rederijen, maatschappen en vof’s,coöperaties en commanditaire vennootschappen
 • Onderlinge waarborgmaatschappijen
 • Europees economisch samenwerkingsverbanden
 • Europese naamloze vennootschappen (SEs)
 • Europese coöperatieve vennootschappen (SCEs)

De volgende groepen hebben (nog) geen registratieplicht:

 • Eenmanszaken
 • Publiekrechtelijke Rechtspersonen
 • Vereniging van Eigenaren (VVE)
 • Enkele historische rechtspersonen (zoals hofjes, boermarken, fundaties en gilden)
 • Kerkgenootschappen

Wat is het doel van het UBO-register?

Het doel van het UBO-register is de verdere bestrijding van witwaspraktijken, terrorismefinanciering, fraude en andere vormen van economische criminaliteit in Europa, door transparant te maken wie de UBO van een bedrijf is. Het UBO-register gaat deel uitmaken van het Handelsregister met de Kamer van Koophandel (KvK) als beheerder.
Omdat de gegevens in het register deels openbaar zijn, kunnen personen en organisaties beter geïnformeerd besluiten met wie zij zaken willen doen.

Het register zal worden gehouden door de Kamer van Koophandel. De minister van Financiën liet weten dat het vooralsnog functioneel losstaat van het (eveneens door de Kamer van Koophandel beheerde) handelsregister, maar dat werkprocessen in de toekomst steeds meer geïntegreerd zullen worden.

Wist jij dat de kans dat jij cookies verzamelt heel groot is en je daar risico mee loopt om dat zo maar te doen? De meest handige dingen om daarover te weten en wat voor risico daarbij komt kijken, lees je hier 👉🏻

Meer Legal updates ontvangen?

meld je hier aan voor lex zijn nieuwsbrief

Interessante artikelen over hetzelfde onderwerp

verbetertraject
Blogs

Het verbetertraject, een echte game changer?

Als ondernemer ben je continu op zoek naar manieren om je bedrijf te innoveren, er is immers altijd ruimte voor verbetering. Maar alleen een probleem

ondernemingsvormen
Blogs

Ondernemingsvormen: soorten en kenmerken

In de dynamische wereld van het ondernemen zijn er verschillende vormen waarin bedrijven kunnen opereren. Het kiezen van de juiste ondernemingsvorm is van cruciaal belang