Gebruiksvoorwaarden

Artikel 1.   Definities

1.       Het portal is het door HalloLex B.V. (hierna te noemen HalloLex) in standgehouden portal ten behoeve van het genereren, beheren en opslaan van documenten, alles in breedste zin des woords, alsmede gegevensuitwisseling tussen HalloLex en de gebruiker.

2.        De gebruiker is de natuurlijk persoon zelf, maar ook de eventuele rechtspersoon namens wie de gebruiker handelt. Deze voorwaarden gelden ten aanzien van hen hoofdelijk.

Artikel 2.   Algemeen

1.     Deze voorwaarden gelden voor alle gebruikers van het portal van HalloLex. Door gebruik te maken van het portal verklaart de gebruiker gebonden te zijn aan deze voorwaarden.

2.     Deze gebruiksvoorwaarden vormen een aanvulling op de (algemene) voorwaarden tussen HalloLex en de klant, die steeds van toepassing zijn op de relatie tussen HalloLex en de klant en welke je hier kunt inzien en downloaden. Tevens is aanvullend van toepassing de privacyverklaring, zoals hier in te zien en te downloaden.

3.     Deze gebruiksvoorwaarden kunnen door HalloLex op elk moment worden aangepast. Steeds geldt de versie die van toepassing is op het moment van inloggen door de gebruiker.

Artikel 3.   Het Gebruiksrecht

1.     Het gebruiksrecht is persoonlijk. Om in te loggen op het portal heeft de gebruiker een gebruikersnaam en wachtwoord ontvangen. De gebruiker staat ervoor in dat hij zijn gebruikersgegevens niet aan anderen kenbaar zal maken of ter beschikking zal stellen.

2.     Door HalloLex wordt er uitsluitend een tijdelijk gebruiksrecht verschaft op het portal van HalloLex. HalloLex bepaalt wie het portal gebruikt en voor welke duur. Er bestaat voor de gebruiker geen afdwingbaar recht tot het gebruik.

3.     Het gebruik van het portal zal voor geen ander doel gebruikt worden dan waarvoor toegang is verleend.

4.     Gebruik van het portal geschiedt geheel voor eigen rekening en risico.

5.     De gebruiker zal auteursrechtelijk beschermde werken, zoals (model)contracten, modellen of formulieren respecteren, oftewel niet kopiëren, vermenigvuldigen, (sub)licentieren of exploiteren, zonder expliciete schriftelijke toestemming van HalloLex.

6.     Indien de gebruiker weet of vermoedt dat de gebruikersnaam en/of het wachtwoord bekend kan zijn bij een ander, dient de gebruiker het wachtwoord te wijzigen en dient hij HalloLex meteen op de hoogte te stellen.

7.     Het is de gebruiker niet toegestaan het portaal te gebruiken voor het plaatsen, verveelvoudigen, verspreiden of openbaar maken van gegevens of informatie die in strijd zijn met de wet, of goede zeden, of die op onrechtmatige wijze verkregen zijn, of zodanig dat hij daarmee inbreuk maakt op rechten van derden, zoals intellectuele eigendomsrechten.

8.     Het is de gebruiker verboden om (model)contracten, voorbeelden, modellen en andere geestesproducten die HalloLex aan de gebruiker of de gebruikers ter beschikking stelde, al dan niet met inschakeling van derden te gebruiken, te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren, of aan derden ter hand te stellen, behoudens expliciete schriftelijke toestemming van HalloLex.

9.     De gebruiker vrijwaart HalloLex voor eventuele aanspraken van gebruiker of derden wegens overtreding van het in dit artikel bepaalde.

Artikel 4.   Vertrouwelijkheid en Techniek

1.     HalloLex draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen om het portal en de gegevens in het portal te beveiligen en uitsluitend geautoriseerd beschikbaar te stellen. HalloLex garandeert niet dat het portal permanent beschikbaar is. HalloLex behoudt zich het recht voor om het ter beschikking stellen van het portal te onderbreken, indien bijvoorbeeld sprake is van virusaanvallen, veiligheidslekken van het internet, de koppeling van de gebruiker tot de infrastructuur problemen veroorzaakt of in geval van andere situaties die gevaar (kunnen) opleveren voor het ongestoord kunnen aanbieden van het portal, een en ander ter beoordeling van HalloLex.

2.     Indien mogelijk zal HalloLex de gebruiker hier vooraf van in kennis stellen. Indien de gebruiker ermee bekend is dat de beveiliging niet voldoet zal zij HalloLex hiervan direct telefonisch en schriftelijk (ook per e-mail) op de hoogte stellen.

3.     De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor een juist gebruik en de beveiliging van zijn/haar hardware, software en de inloggegevens waarmee toegang wordt verkregen tot het portal.

4.     De gebruiker dient gebruik te maken van deugdelijke antivirusprogrammatuur vóór en tijdens gebruikmaking van het portal, of afdoende beschermende maatregelen anderszins te nemen. Tevens dient zij geen gebruik te maken van het portal in ongecontroleerde omgevingen (zoals internetcafés).

5.     HalloLex schakelt ter onderhoud van het portal en de juridische content daarin derde partijen in, waarmee gebruiker op voorhand instemt.

Artikel 5.   Aansprakelijkheid

1.     HalloLex is ten opzichte van de gebruiker slechts aansprakelijk voor gebreken aangaande het portal van welke aard dan ook, voor zover deze het gevolg zijn van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid van HalloLex.

2.     Daarnaast is iedere aansprakelijkheid van HalloLex voor vertragingsschade en/of gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving en schade voortvloeiend uit aanspraken van derden jegens de gebruiker, of iedere andere vorm van indirecte schade uitdrukkelijk uitgesloten.

3.     Iedere aansprakelijkheid van HalloLex is daarnaast in hoogte gemaximeerd tot een bedrag van € 500,00 per geval met een maximum van € 1.500,00 ten aanzien van iedere rechtspersoon namens wie enige gebruiker handelt per kalenderjaar, of – als dat bedrag hoger is – tot het bedrag dat in het voorkomende geval door enige verzekeraar wordt uitgekeerd.

4.     Indien de algemene voorwaarden van HalloLex in enig geval van toepassing zijn, prevaleert voor de gebruiker de aansprakelijkheidsregeling uit die voorwaarden.

Artikel 6. Toepasselijk recht en bevoegde Rechter

1.     Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing en eventuele geschillen tussen partijen bij deze voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Zeeland – West- Brabant, dan wel naar keuze van HalloLex, aan de op grond van de wet relatief bevoegde rechter.

 

HalloLex | Oktober 2022

vragen naar aanleiding van de algemene voorwaarden van Lex? Hij geeft graag antwoord!