Lexicon van lex

Aannemingsovereenkomst

De aannemingsovereenkomst houdt in, dat de aannemer zich verplicht om voor de opdrachtgever een werk van stoffelijke aard uit te voeren buiten dienstbetrekking, het gaat dus om één opdracht.

Aanzegging

Een aanzegging is kort gezegd een aankondiging van de werkgever aan de werknemer over het verlengen of het eindigen van het lopende tijdelijke arbeidscontract. De werkgever is verplicht een aanzegging te doen.

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden zijn voorwaarden die worden opgesteld om te gebruiken bij elke overeenkomst die een bedrijf sluit. Ze regelen dan ook niet de kern van de afspraken.

Anti-Ronselbeding

Een anti-ronselbeding houdt in dat een ex-werknemer geen werknemers en/of ZZP’ers mag overhalen om uit dienst te treden en elders te gaan werken. De ex-werknemer mag die personen niet ronselen. Soms wordt het ook wel een anti-aftroggelbeding genoemd.

Anti-Speculatiebeding

Een anti-speculatiebeding is een beding in een koopcontract dat de koper verplicht het gekochte een aantal jaren zelf te bewonen/ te gebruiken voordat de koper het onroerend goed mag doorverkopen.

Arbeidsovereenkomst

Je hebt een arbeidsovereenkomst als je onder het gezag van iemand staat en voor diegene werkzaamheden uitvoert. Het is hierbij van belang dat je alleen zelf die werkzaamheden uitvoert. Daarnaast dien je loon te krijgen voor het uitvoeren van die werkzaamheden.

Arbeidstijdenwet

De Arbeidstijdenwet legt de regels vast voor arbeids- en rusttijden voor werknemers. Het doel van de Arbeidstijdenwet komt deels overeen met het doel van de Arbeidsomstandighedenwet. Beide zorgen voor de veiligheid, gezondheid en het welzijn van werknemers bij hun werk.

Auteursrecht

“Het auteursrecht is het uitsluitend recht van de maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst, of van diens rechtverkrijgenden, om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen, behoudens de beperkingen, bij de wet gesteld.” (Artikel 1 Auteurswet) 

Bedrijfseconomische Redenen

Bedrijfseconomische redenen kunnen reden zijn om een ontslagaanvraag in te dienen bij het UWV, waardoor het dienstverband van een werknemer beëindigd kan worden. Het gaat dan om het vervallen van arbeidsplaatsen als gevolg van het beëindigen van (een deel) van de werkzaamheden van de onderneming.

Beslaglegging

Beslaglegging is een behoorlijk drastische maatregel om geld te vorderen. Een deurwaarder legt dan beslag op uw bankrekening, uw salaris of op uw goederen. Net zo lang tot de openstaande rekening, de incassoprocedure en de gerechtelijke kosten betaald zijn.

Boetebeding

Als je je niet houdt aan afgesproken verplichtingen kan het zo zijn dat je een boete moet betalen. Denk hierbij aan het schenden van bijvoorbeeld een concurrentiebeding.

Buitenrechtelijk

Buitengerechtelijk betekent buiten medewerking of tegenwoordigheid van het gerecht, dat wil zeggen dat er een handeling wordt verricht zonder tussenkomst van een rechter.

EEN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST​

Een schriftelijke overeenkomst tussen werknemersorganisaties, werkgeversorganisaties en werkgevers. Hierin staan afspraken over arbeidsvoorwaarden. Een cao is een aanvulling op je individuele arbeidsovereenkomst en bepaalt vaak voor het grootste deel de arbeidsvoorwaarden.

CE-Markering

Conformité Européenne betekent niets meer dan het in overeenstemming zijn met de Europese wetgeving. Die wetgeving heeft als doel consumenten te beschermen tegen onveilige producten op de markt. Met de CE markering geef je aan dat het product voldoet aan de Europese richtlijnen en dus veilig in gebruik is.

Concurrentiebeding

Een concurrentiebeding is een beding die een werkgever in een arbeidscontract kan zetten waarin staat dat wanneer de werknemer uit dienst gaat, hij niet met alle kennis en vaardigheden die hij daar heeft opgedaan, bij de concurrent mag werken.

Consumentenkoop

Consumentenkoop is een koopovereenkomst tussen een consument en een bedrijf waar extra regels aan verbonden zijn om de consument. Aan deze overeenkomst zijn veelal extra regels verbonden zijn om de consument te beschermen.

Cumulatiegrond

Indien een werkgever de arbeidsovereenkomst van zijn werknemer op wil zeggen, dan moet de werkgever een redelijke grond voor ontslag aanvoeren. De werkgever kan een arbeidsovereenkomst ontbinden middels de cumulatiegrond indien er sprake is van een combinatie van omstandigheden in het kader van de ontslaggronden.

Dagvaarding

Een dagvaarding is een officiële, schriftelijke oproep om voor een gerecht te verschijnen. De dagvaarding is het eerste processtuk in een civiele procedure of in een strafproces en vermeldt waar het in de zaak om gaat en op welke gronden de eis berust.

De nieuwe Regeling 2011 (DNR)

De Nieuwe Regeling 2011, of DNR 2011, bevat de algemene voorwaarden voor adviseurs in de bouw zoals architecten en constructeurs.

Deponeren

Deponeren is het achterlaten van documenten bij een daarvoor aangewezen persoon of instelling, denk hierbij aan het afgeven van je algemene voorwaarde bij de KVK.

Disfunctioneren

Bij disfunctioneren gaat het om de situatie dat de prestaties van de werknemer niet voldoen aan de verwachtingen die de werkgever heeft op basis van een functieomschrijving.

Dwangsom

Een last onder dwangsom is een zogenaamde herstelsanctie. Dat houdt in dat de sanctie is gericht op het beëindigen van een bepaalde overtreding en de rechtmatige situatie te herstellen. Een dwangsom is dus géén boete en is ook als preventiemiddel een mogelijkheid wanneer er een onrechtmatige situatie dreigt.

Eigendom

Eigendom is het meest omvattende recht dat iemand kan hebben over een zaak.

Eigendomsvoorbehoud

Een eigendomsvoorbehoud is een beding in een contract dat je als verkoper kunt opnemen, waarmee je afspreekt dat de partij hout die je hebt geleverd pas eigendom wordt van de koper als het ook daadwerkelijk betaald is.

Ernstig gewetensbezwaren

Een werknemer kan weigeren om de overeengekomen arbeid te verrichten vanwege ernstige gewetensbezwaren. Dit kan vervolgens een goede reden zijn voor het ontslag van deze werknemer indien blijkt dat deze arbeid ook niet in aangepaste vorm kan worden verricht.

EXONERATIEBEDING ​

Een exoneratiebeding is het uitsluiten van aansprakelijkheid, dit wordt ook wel een aansprakelijkheidsuitsluiting genoemd.

Faillissement

Het doel van een faillissement is het verkopen van alle bezittingen van de schuldenaar om daarna de opbrengst te verdelen onder de schuldeisers.

FRANCHISEOVEREENKOMST

Franchising is een vorm van samenwerking tussen een franchisenemer en een franchisegever. De franchisegever staat de franchisenemer tegen een franchise fee hierbij toe gebruik te maken van zijn ondernemingsconcept (de franchiseformule) en van eventuele commerciële instrumenten van de franchisegever. De ondernemers die gebruik maken van de franchiseformule moeten er dan ook vaak voor zorgen dat hun winkel de uitstraling van de formule heeft.  Denk hierbij aan de winkels van Albert Heijn. De franchisenemer profiteert op deze manier van het succes van de formule, maar is toch een zelfstandig ondernemer.

Fuseren

Een fusie is het samengaan van bedrijven die voorheen zelfstandig waren. Fuseren is een soort samensmelten van bedrijven.

Geheimhoudingsbeding

Geheimhoudingsbeding is een verplichting op grond van de wet of uit een overeenkomst. Een geheimhoudingsbeding is bedoeld om met elkaar af te spreken welke informatie niet openbaar mag worden gemaakt door beide partijen.

Geheimhoudingsovereenkomst

Een geheimhoudingsovereenkomst is een overeenkomst die is bedoeld om met elkaar af te spreken welke informatie niet openbaar mag worden gemaakt door beide partijen.

Handelsnaamrecht

De handelsnaam is een onderdeel van Intellectueel Eigendomsrecht. Handelsnaamrecht ontstaat vanzelf en is vastgelegd in de Handelsnaamwet. Wanneer je een onderneming start en een naam gebruikt, ontstaat het handelsnaamrecht van rechtswege. Het recht op een handelsnaam ontstaat dus simpelweg door het gebruik ervan.

Immateriële schade

Immateriële schade is schade veroorzaakt door verdriet, de pijn en het verlies aan levensvreugde na een ongeval.

Incoterms

Ben je exporteur of importeur? Dan maak je met je buitenlandse zakenpartner afspraken over het vervoer van de goederen. Door een International Commercial Term (Hierna: Incoterm) af te spreken weet je wie van beiden verantwoordelijk is voor het regelen van het vervoer, wie verantwoordelijk is voor de kosten rondom het vervoer en wie het risico draagt van schade aan, of verlies van de goederen tijdens dit vervoer.

Industrieel eigendom

Als we het hebben over Industriële eigendommen, dan hebben we het over octrooien, merken, handelsgeheimen etc. Dus dingen die mensen hebben gemaakt of merken die ze hebben opgezet.

Inspanningsverplichting

Een inspanningsverplichting houdt in dat de uitvoerder van deze verplichting ervoor moet zorgen dat hij zijn taak zo goed mogelijk uitvoert. Een daadwerkelijk resultaat is niet van belang. Een goed voorbeeld hiervan is de werkzaamheden van een advocaat. Een advocaat moet immers wel zijn best doen om de zaak te winnen, maar kan dit niet garanderen.

Intellectueel eigendom

Het begrip “intellectuele eigendom” (IE) staat eigenlijk voor “voortbrengselen van de geest”. Hiermee worden creatieve en immateriële prestaties bedoeld, zoals het schrijven van een muziekcompositie, het ontwerpen van computerspel, het maken van een logo of het doen van een uitvinding. Intellectuele eigendomsrechten geven de houder ervan een tijdelijk exclusief recht, vaak voor een bepaalde periode. Een bekend voorbeeld van een IE-recht, is het auteursrecht.

Interne Privacyverklaring

Vrijwel iedere werkgever verwerkt persoonsgegevens van werknemers. Denk aan salarissen uit betalen, registratie van verzuim of beveiliging van het bedrijfspand. Een interne privacyverklaring is dan ook bedoeld om werknemers te informeren over wat er binnen de organisatie met hun persoonsgegevens gebeurt.

Kettingbeding

Het kettingbeding is een manier om verplichtingen uit een overeenkomst op te leggen aan derden die geen partij bij de overeenkomst zijn.

KLACHTPLICHT​

Als de wederpartij zijn verplichtingen niet goed nakomt, is het van belang dat je hier op tijd over klaagt. Dit wordt de klachtplicht genoemd. Klaag je niet op tijd, dan vervalt voor de mogelijkheid om met jouw klacht naar de rechter te stappen.

Kleineondernemersregeling

De kleineondernemersregeling is een vrijstelling voor de btw voor kleine ondernemers.

Last Onder Bestuursdwang

Wanneer burgers of ondernemingen bepaalde overheidsregels overtreden, kan een bestuursorgaan optreden tegen het breken van die regels. Een van de mogelijkheden is de last onder bestuursdwang, ook wel bestuursdwang genoemd. Wanneer de overheid gebruikt maakt van deze mogelijkheid, verplicht de overheid jou iets te doen.

Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden zijn algemene voorwaarden die specifiek gericht zijn op de levering en verkoop van producten. Het kan ook zo zijn dat de leveringsvoorwaarden deel uitmaken van de algemene voorwaarden.

Materiële Schade

Materiële schade is schade die direct in geld is uit te drukken. Dit betekent bijvoorbeeld: beschadiging van uw eigendommen maar ook misgelopen inkomen, kosten voor het ziekenhuis, huishoudelijke hulp etc.

Merkenrecht

Merkenrecht is de wetgeving die de rechten op een merk bepalen. Hierdoor mag deze merknaam alleen met toestemming van de eigenaar van het merk worden gebruikt.

modelrecht

Modelrecht is de manier om een nieuwe tekening of een nieuw model met een eigen karakter te kunnen beschermen.  

NIETIG/ VERNIETIGBAAR​

Een overeenkomst die nietig is heeft praktisch gezien weliswaar bestaan, maar juridisch gezien heeft deze nooit bestaan. Een vernietigbare overeenkomst bestaat, tot het moment dat zij wordt vernietigd. Je moet dan ook zelf bij de rechter om vernietiging van de overeenkomst vragen. Na vernietiging wordt de overeenkomst achteraf bezien geacht nooit te hebben bestaan.

Octrooirecht

Van rechtswege betekent dat een gevolg intreed zonder dat hiervoor nadere inspanning hoeft te worden verricht, Denk hierbij bijvoorbeeld aan een octrooirecht. Dit recht vervalt van rechtswege na 20 jaar. Meestal ontstaat zo’n gevolg door de wet.

Offerte

Een offerte is een formeel aanbod tot het sluiten van een overeenkomst, opgesteld op verzoek van een potentiële klant van een bedrijf.

Onder bewind/ Curatele

Als iemand niet in staat is goed beheer te voeren over zijn financiën, bijvoorbeeld door geestelijke beperkingen, is het mogelijk om iemand onder curatele of onder bewind te stellen. Als dit gebeurt wordt er vervolgens iemand aangewezen die helpt bij het nemen van financiële beslissingen.

ONEERLIJKE HANDELSPRAKTIJKEN​

Wanneer een verkoper te ver gaat in het overtuigen van een consument tot het kopen van een product dan is er sprake van oneerlijke handelspraktijken. Denk hierbij aan liegen of informatie verzwijgen.

ONRECHTMATIGE DAAD​

Volgens de wet is een onrechtmatige daad een inbreuk op een recht. Ook een doen of nalaten in strijd met een wettelijke plicht of ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer wordt gezien als onrechtmatige daad. Tenzij er sprake is van een rechtvaardigingsgrond!

ONVERSCHULDIGE BETALING​

Wanneer iemand aan een ander een geldsom of een goed heeft gegeven zonder dat daar een rechtsgrond voor was, kan deze persoon de geldsom of het goed terug vorderen volgens de wet door middel van een beroep op onverschuldigde betaling.

Opdrachtbevestiging

Een opdrachtbevestiging heeft twee doelen. Enerzijds is zij bedoeld als bevestiging van een gesloten overeenkomst. Zij legt namelijk vast dat de ene partij zich bevindt voor de andere partij werkzaamheden te verrichten, waarvoor de andere partij weer een prijs betaald. Anderzijds is de opdrachtbevestiging bedoeld om vast te leggen wat de opdrachtgever van de opdrachtnemer kan verwachten. Een opdrachtbevestiging legt dan ook vast welke werkzaamheden zullen worden verricht en op welke wijze. Daarnaast wordt de prijs van de opdracht in de opdrachtbevestiging vastgelegd.

Overeenkomst van Opdracht

De overeenkomst van opdracht is een overeenkomst waarbij de opdrachtnemer een opdracht aanneemt van de opdrachtgever.

Overgangsrecht

Overgangsrecht regelt hoe nieuwe rechtsregels zich verhouden tot de bestaande rechtstoestand. Bijvoorbeeld de toepassing van een nieuwe wet op een lopend contract.

Overmacht

Er is sprake van overmacht als een partij zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt door een omstandigheid die buiten zijn macht lag. In dat geval valt de partij niets te verwijten en kan hij niet aansprakelijk worden gesteld voor zijn tekortkoming. In een contract kunnen specifieke situaties worden omschreven waarin sprake is van overmacht. Denk hierbij aan een orkaan of overstroming.

Overwerk

Overwerk is werk dat je doet buiten de uren die je met je werkgever hebt afgesproken. Bijvoorbeeld als het heel druk is, of als er collega’s ziek zijn.

portretrecht

Het portretrecht is een uitzondering op, of beperking van, het Nederlandse auteursrecht. Met het portretrecht kan een geportretteerde persoon zich in bepaalde gevallen verzetten tegen publicatie van zijn portret.

Prevaleren

Het hebben van voorrang. Voor een advocaat zijn dat bijvoorbeeld de belangen van zijn cliënt.

recht om vergeten te worden

Het recht om vergeten te worden is een recht voor burgers van de Europese Unie om bepaalde verouderde of onjuiste privacygevoelige informatie te laten verwijderen door verwerkers van persoonsgegevens.

Privacyverklaring Persoonsgegevens

Als ondernemer met een website verzamel je vaak persoonsgegevens, een privacyverklaring is ervoor bedoeld om je gebruikers te informeren over welke informatie jij verzamelt. In een privacyverklaring staat wat er met hun gegevens gebeurt en met welk doel deze verzamelt worden.

Proeftijd

Een proeftijd wordt gebruikt om de werknemer op proef te laten werken. Het is een beding in een arbeidsovereenkomst die zorgt voor een mogelijkheid tot wederzijdse kennismaking die zonder reden op elk moment beëindigd kan en mag worden. 

Recht van Reclame

Het reclamerecht is het recht van een verkoper om een geleverde zaak (zoals een partij hout) terug te vorderen als de koopprijs niet (volledig) is betaald. Wel is het zo dat het recht van reclame snel verloopt, namelijk bij 6 weken nadat de betalingstermijn is verstreken of bij 60 dagen nadat de zaak is geleverd.

Rechtspersonen en Natuurlijke Personen

Een rechtspersoon is een uitvinding van de wet, het is een persoon uit het recht. Een rechtspersoon is een bedrijf of organisatie die kan handelen zoals een natuurlijk persoon dat kan. Een natuurlijk persoon is een mens.

Reflexwerking

Reflexwerking is een recht dat kleine ondernemers beschermt wanneer er iets in de algemene voorwaarden ontbreekt, zoals tussentijds opzeggen of bedenktijd.

Regresrecht

Als iemand schade heeft veroorzaakt aan jouw auto, betaald de verzekering deze schade. De verzekering is dan vervolgens gerechtigd om de door hem betaalde schade te verhalen op degene die de schade aan jouw auto heeft veroorzaakt. Dit wordt regresrecht genoemd. Dit regresrecht bestaat ook buiten verzekeringssituaties, denk hierbij aan vennootschappen. Elke vennoot is hoofdelijk aansprakelijk op grond van de wet. Dit betekent dat elke vennoot aangesproken kan worden tot betaling van de gehele vordering. Wel kan de aangesproken vennoot een deel van het betaalde bedrag terugvorderen van zijn andere vennoot of vennoten.

Relatiebeding

Het relatiebeding is een beding de werknemer verplicht om op een bepaalde manier met relaties van de werkgever om te gaan na het einde van de arbeidsovereenkomst. Het relatiebeding kan op meerdere manieren worden gebruikt en is daardoor zwaarder of minder zwaar.

Relatieve Absolute Competentie

De absolute en relatieve competentie bepaalt welke rechtbank en welke rechter bevoegd is om een zaak af te handelen.

Resultaatsverplichting

Een resultaatsverplichting is een verplichting die opgenomen is in een contract om een bepaald resultaat te bereiken. Denk hierbij aan bijvoorbeeld een loodgieter, hij is verplicht jouw wc te repareren. Als hij dit niet doet dan voldoet hij niet aan de overeenkomst. 

Retentierecht

Een retentierecht is het recht om een goed (bijvoorbeeld een auto) niet terug te geven aan de eigenaar, zolang jij als dienstverlener niet betaald hebt gekregen voor jouw dienst (zoals de reparatie van die auto).

Samenwerkingsovereenkomst

Een samenwerkingsovereenkomst is een overeenkomst tussen bedrijven die met elkaar willen samenwerken. Er worden afspraken gemaakt over hoe de samenwerking tussen deze bedrijven er uit gaat zien, dit wordt opgesteld in de samenwerkingsovereenkomst.

Slapend Dienstverband

Een slapend dienstverband is een dienstverband dat na 104 weken arbeidsongeschiktheid niet is beëindigd, terwijl de werknemer geen werkzaamheden meer uitvoert en er geen loon meer wordt betaald.

STUDIEKOSTENBEDING​

Een studiekostenbeding wordt gesloten wanneer een werkgever een studie of scholing voor de werknemer betaalt en je als werkgever verzekerd wil zijn dat je de vruchten plukt van deze investering. Veelal wordt dan afgesproken dat de werknemer de studie- of terugbetaalt indien hij binnen een bepaalde periode uit dienst gaat.

surseance Van betaling

Anders dan een faillissement, is de surseance van betaling bedoeld om je onderneming te kunnen blijven continueren. Wie toegelaten wordt tot deze regeling verkrijgt namelijk gedurende een bepaalde periode uitstel van betaling. In die periode mogen schuldeisers zich dan ook niet verhalen op het vermogen van de onderneming, waardoor je je financiële problemen rustig kunt oplossen.

Transitievergoeding

Als een werknemer wordt ontslagen kan het zo zijn dat de werknemer een transitievergoeding krijgt om de overstap naar een nieuwe baan gemakkelijker te maken. Zo zou bijvoorbeeld de werknemer zich misschien moeten omscholen of cursussen moeten volgen om een betere kans te hebben op de arbeidsmarkt.

Tussentijds Opzegbeding

Een tussentijds opzegbeding is een afspraak in een arbeidsovereenkomst waarin staat dat zowel werknemer als werkgever een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, tussentijds mogen opzeggen. Indien dit beding niet is opgenomen kan een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet zomaar door werkgever en werknemer worden opgezegd en zal de arbeidsovereenkomst doorlopen tot de afgesproken einddatum.

UBO-Register

UBO is een afkorting van Ultimate Beneficial Owner, met andere woorden: de Uiteindelijke Belanghebbenden van een organisatie. Het UBO-register is een centraal register met informatie met de uiteindelijke belanghebbenden van in Nederland opgerichte vennootschappen en andere juridische entiteiten.

Van Rechtswege

Van rechtswege is een gevolg dat ontstaat door de wet, bijvoorbeeld als een arbeidscontract die afloopt, niet verlengd wordt, dan eindigt het arbeidscontract van rechtswege.

Vaststellingsovereenkomst

De vaststellingsovereenkomst is een vormvrije overeenkomst waarin twee of meer partijen afspraken maken en eventuele regelingen treffen om een geschil te voorkomen of om een geschil op te lossen. Deze overeenkomst biedt uitkomst om in afwijking van standaardregels uit de wet, andere afspraken te maken zonder tussenkomst van een rechter. Vooral in het arbeidsrecht wordt veelvuldig gebruikgemaakt van een vaststellingsovereenkomst om de arbeidsovereenkomst van een werknemer op te zeggen met wederzijds goedvinden.

VEELVULDIG ZIEKTEVERZUIM ​

Indien een werknemer met regelmaat zijn werkzaamheden niet kan verrichten door bijvoorbeeld ziekte en de gevolgen zijn ernstig voor het bedrijf, dan kan veelvuldig ziekteverzuim een reden zijn voor de werkgever om de werknemer te ontslaan.

Verrekening

Verrekenen is het tegen elkaar wegstrepen van vorderingen die partijen over en weer hebben. Denk bijvoorbeeld aan de situatie waarin jij 20 euro aan je buurman hebt geleend, maar jouw buurman daarvoor al een keer voor 5 euro boodschappen voor jou heeft gedaan. De buurman kan zijn vordering dan wegstrepen tegen jouw vordering, waardoor hij nog maar 15 euro verschuldigd is.

VERSTOOrDE ARBEIDSVERHOUDING

Een verstoorde arbeidsverhouding is een situatie waarin de samenwerking tussen werkgever en werknemer, tussen leidinggevende en werknemer of tussen werknemers onderling niet meer optimaal is.

Verwijtbaar handelen of nalaten

Verwijtbaar handelen of nalatigheid kan een reden zijn om de arbeidsovereenkomst van een werknemer te ontbinden. Een voorbeeld van verwijtbaar handelen of nalaten is een werknemer die diefstal pleegt of een redelijke opdracht tot overwerk weigert. De situatie moet zo ernstig zijn dat er niet van een werkgever verlangd kan worden dat de arbeidsovereenkomst wordt voortgezet.

Verzuim

Volgens de wet is verzuim een toestand waarin een schuldenaar kan verkeren als hij zijn verplichtingen niet nakomt.

Vonnis

Een vonnis is een gemotiveerde, bindende uitspraak van een rechter in een civiele rechtszaak of een strafzaak.

Vrijwaringsbeding

Met een exoneratiebeding wil je de aansprakelijkheid beperken of uitsluiten, met een vrijwaringsbeding wil je de aansprakelijkheid juist vergroten.

Wanprestatie

Wanneer er een overeenkomst is die wordt verbroken, wordt gesproken van wanprestatie.

Wet homologatie onderhands akkoord

De wet helpt bedrijven die door hoge schulden failliet dreigen te gaan, terwijl ze nog wel levensvatbare bedrijfsactiviteiten hebben. Door de schulden te reorganiseren, kunnen deze bedrijven door.

Xella-norm

De Xella-norm houdt in dat dat de werkgever op basis van goed werkgeverschap op verzoek van de werknemer, mee moet werken om de arbeidsovereenkomst van een slapen dienstverband te beëindigen. Slechts in uitzonderlijke situaties hoeft de werkgever dat niet te doen. De werknemer krijgt een transitievergoeding die de werkgever gecompenseerd krijgt via het UWV.

Zelfstandig Bevoegdheid

Zelfstandige bevoegdheid is de vertegenwoordigingsbevoegdheid die berust op natuurlijke personen die namens de rechtspersoon (bijvoorbeeld een bv) rechtshandelingen aangaan. Met andere woorden: een bestuurder met vertegenwoordigingsbevoegdheid mag overeenkomsten sluiten namens de rechtspersoon. De natuurlijke persoon treedt dan op als vertegenwoordiger.

Reprorecht

Reprorecht is een wettelijk recht dat auteurs en uitgevers de exclusieve toestemming geeft om hun werk te reproduceren en te verspreiden. Het is bedoeld om de belangen van auteurs en uitgevers te beschermen en hen een eerlijke vergoeding te bieden voor het gebruik van hun werk.