Kennisbank uitgelegd

Begrip

Toelichting

Beslaglegging

Beslaglegging is een behoorlijk drastische maatregel om geld te vorderen. Een deurwaarder legt dan beslag op uw bankrekening, uw salaris of op uw goederen. Net zo lang tot de openstaande rekening, de incassoprocedure en de gerechtelijke kosten betaald zijn.

Er bestaan twee vormen van beslaglegging, executoriaal beslag en conservatoir beslag. Executoriaal beslag is de meest bekende beslaglegging, er worden goederen of gelden in beslag genomen zodat de schuldeiser daarmee zijn vorderingen kan voldoen. Conservatoir beslag is een bewarende beslaglegging, een snelle procedure waarmee wordt voorkomen dat een schuldenaar zijn goederen weggeeft of voor weinig verkoopt, voordat executoriaal beslag gelegd kan worden.

Executoriaal beslag

Executoriaal beslag is, zoals hierboven is uitgelegd, beslaglegging met als doel het voldoen van de vorderingen van de schuldeiser. Voordat er executoriaal beslag kan worden gelegd, zal er meestal eerst een toewijzende uitspraak van een rechter moeten zijn geweest. In sommige gevallen is deze uitspraak niet nodig en is beslaglegging direct mogelijk.

Nadat de uitspraak die beslaglegging toewijst is gedaan, kan de schuldeiser met de uitspraak naar een deurwaarder. De deurwaarder brengt daarna een zogenaamd ‘exploot’ uit aan de schuldenaar waarin wordt aangegeven dat hij beslaglegging kan verwachten als hij niet binnen twee dagen zelf voldoet aan het vonnis van de rechter.

Wordt er niet voldaan aan die vordering, dan vindt er daadwerkelijk executoriaal beslag plaats. De zaken die in beslag zijn genomen bij de beslaglegging worden daarna aan de schuldenaar teruggegeven of worden door middel van een openbare verkoop verkocht.

Conservatoir beslag

Wanneer een schuldeiser zijn rechten te gelden wil maken door middel van beslaglegging, zal hij executoriaal beslag moeten leggen. Hij moet dus naar de rechter, een procedure die tijd kost. Voordat de executoriale beslaglegging daadwerkelijk een feit is, kan de schuldenaar de gelden bijvoorbeeld al hebben weggesluisd. Om dat tegen te gaan is er ook een vorm van ‘bewarende’ beslaglegging, conservatoir beslag.

Conservatoir beslag kan worden gelegd door het indienen van een verzoekschrift bij de voorzieningenrechter. Die doet oppervlakkig onderzoek en kan de beslaglegging dan toewijzen. Hij hoort de schuldenaar niet, zou hij dat doen, dan heeft de schuldenaar tijd om de goederen of gelden weg te sluizen. Wanneer de bewarende beslaglegging is toegekend mag de schuldenaar de goederen niet meer wegmaken.

Na het conservatoir beslag, moet de schuldeiser een procedure opstarten om executoriaal beslag te leggen. Wordt dat niet gedaan, dan vervalt het executoriaal beslag. Wordt dat wel gedaan, dan blijft de beslaglegging lopen tot het vonnis en wordt het bij een toewijzend vonnis omgezet in een executoriale titel waarmee executoriaal beslag kan worden gelegd.

Beperkingen

Bij beslaglegging moet rekening worden gehouden met een aantal beperkingen. Essentiële zaken voor de schuldenaar om in het eigen bestaan te voorzien mogen niet in beslag worden genomen.

Het gaat dan om onder meer bed en beddengoed, kleren, voorraden van voedsel en drank voor één maand en in het geval van werklui: gereedschappen die tot hun persoonlijk bedrijf behoren. Ook voor boeken, gereedschappen en onderwijsmaterialen gelden afwijkende regels voor beslaglegging.

Meer weten over wat handig is om te regelen voor jouw onderneming en hoe jij potentiële risico’s kan vermijden?

Kennisbank van Lex