Kennisbank uitgelegd

Begrip

Toelichting

Ernstig Gewetensbezwaar

Een werknemer kan weigeren om de overeengekomen arbeid te verrichten vanwege ernstige gewetensbezwaren. Dit kan vervolgens een goede reden zijn voor het ontslag van deze werknemer indien blijkt dat deze arbeid ook niet in aangepaste vorm kan worden verricht.

Werkweigering in verband met een ernstig gewetensbezwaar kan voor een werkgever een goede reden zijn om een werknemer te ontslaan. Van een ernstig gewetensbezwaar is sprake als de werknemer een onoverkomelijk bezwaar heeft tegen de taak die hem wordt opgedragen.


Je moet echter als werkgever nog wel aannemelijk maken dat deze arbeid niet in aangepaste vorm kan worden verricht en dat herplaatsing (wellicht met behulp van scholing) ook niet meer mogelijk is.

Voorbeelden ernstige gewetensbezwaren
Aan een ernstig gewetensbezwaar kunnen religieuze overwegingen en maatschappelijke erkende ethische en politieke motieven ten grondslag liggen. Hierbij kun je denken aan het drukken en verspreiden van uitgaven met een onzedelijk of kwetsbaar karakter, de aanleg van wegen door natuurgebieden, het verzekeren van bontjassen, het meewerken aan de bouw van een kerncentrale, de ambtenaar van de burgerlijke stand die geen homohuwelijk wil sluiten, de verpleegkundige die geen euthanasie of abortus wil assisteren en de mantelzorger die vanuit geloofsovertuiging geen mannen wil wassen.

Rekening houden met gewetensbezwaren
Van een werkgever wordt verwacht dat hij op zekere hoogte rekening houdt met de gewetensbezwaren van een werknemer. Hij moet namelijk de opties onderzoeken of de werkzaamheden van de werknemer anders in te richten is of dat het werk wordt aangepast zodat er rekening wordt gehouden met het gewetensbezwaar. Zoals hiervoor al is gebleken, heeft de werkgever daarnaast nog een herplaatsingsplicht bij deze ontslaggrond. Het is aan de werkgever om te kijken of het mogelijk is om de werknemer te herplaatsen, al dan niet met behulp van scholing. Pas als voorgaande mogelijkheden geen oplossing bieden, kan ontslag op basis van werkweigering door ernstige gewetensbezwaren gerechtvaardigd worden.

Zit jij zelf in een dergelijke situatie of wil jij losstaand hiervan het dienstverband van jouw werknemer beëindigen op basis van wederzijds goedvinden? Lex kan jou helpen bij het opstellen van een vaststellingsovereenkomst! Hiermee kun jij zonder tussenkomst van het UWV of de kantonrechter de arbeidsovereenkomst van jouw werknemer opzeggen.

Wil jij het dienstverband beëindigen met een werknemer? Maar je weet niet hoe? 

Kennisbank van Lex