Kennisbank uitgelegd

Begrip

Toelichting

Overeenkomst van Opdracht

De overeenkomst van opdracht is een overeenkomst waarbij de opdrachtnemer een opdracht aanneemt van de opdrachtgever.

 
In de Overeenkomst van Opdracht staat onder andere wat de werkzaamheden inhouden, de verplichtingen van beide partijen en een vastgestelde vergoeding voor het uitvoeren van de opdracht.

De opdrachtgever kan de overeenkomst van opdracht altijd opzeggen, mits rekening gehouden wordt met redelijkheid en billijkheid.

Als de opdrachtnemer schade lijdt door een aan de opdracht verbonden bijzonder gevaar en dit niet aan hem toe te rekenen is, dan moet de opdrachtgever de schade betalen. Had de opdrachtnemer de overeenkomst van opdracht gesloten als ondernemer, dan geldt dat alleen indien het gevaar niet behoort tot de normale risico’s die bij dat beroep hoort.

Bemiddelingsovereenkomst

De bemiddelingsovereenkomst is een overeenkomst waarbij een opdrachtnemer tegen een vergoeding als tussenpersoon werkzaam is bij het tot stand brengen van overeenkomsten tussen de opdrachtgever en derden. De bemiddelingsovereenkomst is een vorm van een overeenkomst van opdracht en daarom gelden de regels voor een overeenkomst van opdracht ook bij een bemiddelingsovereenkomst. Het sluiten van een bemiddelingsovereenkomst is vormvrij. 

Agentuurovereenkomst

De agentuurovereenkomst is een overeenkomst waarbij de ondernemer, in dit geval heet de ondernemer ook wel de ‘principaal’, en de zelfstandige, die in dit geval de ‘handelsagent’ heet, bepalen dat de handelsagent bij de totstandkoming van overeenkomsten tussen de principaal en derden zal bemiddelen. De zelfstandige is daarbij niet ondergeschikt aan de ondernemer. De agentuurovereenkomst is een speciale vorm van de overeenkomst van opdracht en  van de bemiddelingsovereenkomst. Dat betekent dat naast de specifieke regels van de agentuurovereenkomst, de regels van de overeenkomst van opdracht en de regels van de bemiddelingsovereenkomst van toepassing zijn. Het sluiten van een agentuurovereenkomst is niet vormvrij, er zijn vereisten voor het sluiten van een agentuurovereenkomst vanuit de wet.

De verschillen tussen een bemiddelingsovereenkomst en een agentuurovereenkomst

Het verschil is dat een bemiddelingsovereenkomst voor een opdracht geldt en een agentuurovereenkomst voor een onbepaalde hoeveelheid opdrachten aangesteld wordt. Daarom zijn de regels voor het sluiten van een agentuurovereenkomst strenger dan bij een bemiddelingsovereenkomst. 

Ontbinden en opzeggen van een Overeenkomst van Opdracht

Het ontbinden is mogelijk als er sprake is van tekortkoming en het niet mogelijk is om de verplichtingen alsnog na te komen. Het opzeggen mag alleen de opdrachtgever als dit niet in strijdt is met redelijkheid en billijkheid. In de overeenkomst kunnen andere regels opgenomen worden over het ontbinden of opzeggen, deze gelden dan, mits deze niet in strijd zijn met de wet. 

Het opstellen van een overeenkomst van opdracht kan soms erg lastig zijn! Heb je hulp nodig? Kijk eens bij het product overeenkomst van opdracht, Lex helpt je graag!

Ben jij een werkgever en heb je hulp nodig bij het opstellen van je arbeidsovereenkomst?

Kennisbank van Lex