Artikel 1.   Definities

1.        HalloLex: HalloLex B.V., (KvK nr.: 75639068) uit Tilburg.

2.        Opdrachtgever: de (beoogde) contractspartij van HalloLex.

3.        Overeenkomst: de tussen HalloLex en Opdrachtgever gesloten overeenkomst.

4.        Voorwaarden: de onderhavige voorwaarden.

Artikel 2.   De Overeenkomst

1.        Deze Voorwaarden zijn steeds van toepassing op alle aanbiedingen en Overeenkomsten van HalloLex, zulks met uitdrukkelijke uitsluiting en afwijzing van alle algemene voorwaarden die Opdrachtgevers op hun briefpapier, bestellings- en leveringsformulieren en dergelijke vermeld en/of ergens gedeponeerd of van toepassing verklaard. Door het enkel aanvragen van een offerte en/of verstrekken van een opdracht aan HalloLex aanvaardt de Opdrachtgever deze Voorwaarden en ziet de Opdrachtgever daardoor uitdrukkelijk af van de toepasselijkheid van eigen algemene voorwaarden.

2.        In geval van een schriftelijke offerte of schriftelijke opdrachtbevestiging van HalloLex worden deze offerte of opdrachtbevestiging geacht de volledige Overeenkomst weer te geven en treedt in plaats van alle daaraan voorafgaande schriftelijke en mondelinge afspraken, verklaringen en/of uitlatingen van partijen. Wijzigingen van/aanvullingen op de tekst van offerte of opdrachtbevestiging maken naast de offerte of opdrachtbevestiging enkel deel uit van de Overeenkomst als dit door HalloLex expliciet schriftelijk wordt erkend waarbij ingeval van tegenstrijdigheid de tekst van de offerte of opdrachtbevestiging prevaleert.

3.        HalloLex behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Opdrachtgever wordt geacht de betreffende wijzigingen te hebben aanvaard indien HalloLex niet binnen 14 dagen na de schriftelijke mededeling van de wijziging te hebben gedaan, een schriftelijk protest daartegen van Opdrachtgever heeft ontvangen.

4.        Offertes van HalloLex hebben een beperkte geldigheidsduur van 10 werkdagen, tenzij schriftelijk anders is aangegeven. HalloLex heeft steeds het recht een door Opdrachtgever aanvaarde offerte binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding daarvan te herroepen. Aan informatie uit offertes, folders, reclamematerialen of van de website van HalloLex kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.

5.        Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden om welke reden dan ook niet geldig is, blijven de voorwaarden voor het overige van kracht en zullen partijen over de inhoud van een nieuwe bepaling onderhandelen, welke bepaling de strekking van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijke benadert.

Artikel 3.   De Prestatie

1.        HalloLex verricht de opdracht voor Opdrachtgever naar beste inzicht en vermogen. Tenzij in de Overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, rust op HalloLex een inspanningsverbintenis en geen resultaatsverbintenis.

2.        Voor HalloLex geldende termijnen zijn niet fataal, tenzij partijen in de Overeenkomst uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen. Een overeengekomen voor HalloLex geldende termijn gaat eerst in nadat de Overeenkomst is gesloten en alle voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke gegevens in het bezit zijn van HalloLex. Een overeengekomen voor HalloLex geldende termijn wordt minimaal verlengd met het aantal dagen dat is verstreken tussen het moment van totstandkoming van de Overeenkomst en het moment waarop alle voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke gegevens in het bezit van HalloLex zijn gekomen.

3.        HalloLex heeft het recht om de opdracht (deels) door derden te laten uitvoeren.

Artikel 4.   Prijs en betaling

1.        Tenzij in de Overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen gelden prijzen exclusief btw.

2.        Tenzij in de Overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk anders (zoals middels een vaste prijs) is overeengekomen verricht HalloLex haar werkzaamheden ten minste tegen een uurtarief van € 50,00 en worden externe kosten rechtstreeks doorbelast aan Opdrachtgever. Eventuele voorschotten worden pas verrekend bij (en gelden dus als verschuldigd betaald tot in ieder geval) de laatste declaratie aan Opdrachtgever.

3.        Prijsverhogingen voortvloeiende uit op mondeling of schriftelijk verzoek van Opdrachtgever verrichte aanvullingen en/of wijzigingen van de opdracht zijn integraal voor rekening van Opdrachtgever.

4.        Alle kosten die het gevolg zijn van omstandigheden waarmee HalloLex bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs geen rekening hoefde te houden, komen voor rekening van Opdrachtgever.

5.        Alle betalingen door Opdrachtgever aan HalloLex dienen te worden gedaan op een door HalloLex aan te wijzen bankrekeningnummer, zonder opschorting of verrekening, in euro’s en uiterlijk veertien (14) dagen na factuurdatum. Voorschotten dienen op de factuurdatum zelf te worden betaald. Dit betreffen ‘voor de voldoening bepaalde termijnen’ in de zin van art. 6:83 sub a BW.

6.        Bij gebreke van volledige en tijdige betaling zoals bedoeld in voorgaand lid treedt Opdrachtgever van rechtswege in verzuim met in ieder geval de volgende gevolgen:

a.         Opdrachtgever wordt een rente verschuldigd van 8 % per maand over de openstaande factuur/facturen;

b.         Opdrachtgever wordt buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd van 15% van de openstaande factuur/facturen met een minimum van € 250,-;

c.         Indien HalloLex Opdrachtgever ter zake haar betalingsverplichtingen in rechte betrekt wordt Opdrachtgever eveneens, in aanvulling op voorgaande leden, de daadwerkelijke kosten die HalloLex daarvoor dient te maken (zoals advocaatkosten, deurwaarderskosten, griffierechten etc.) verschuldigd.

7.        Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds eerst in mindering op alle verschuldigde kosten en rente en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs indien Opdrachtgever vermeldt dat betaling betrekking heeft op (een) latere factu(u)r(en).

8.        HalloLex is te allen tijde gerechtigd van Opdrachtgever zekerheidsstelling en/of vooruitbetaling te verlangen voor de nakoming door Opdrachtgever van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst. Zulks geldt in ieder geval bij enige overschrijding van enige betalingstermijn, of enige andere tekortkoming ten aanzien van deze Overeenkomst of ten aanzien van andere Overeenkomsten zijdens Opdrachtgever. Opdrachtgever zal hieraan op eerste verzoek voldoen.

Artikel 5.   Kwaliteit en klachten

1.        Opdrachtgever dient binnen dertig (30) dagen na het verrichten van de werkzaamheden én (in ieder geval) binnen veertien (14) dagen na ontvangst de factuur een beroep te doen op een gebrek in de prestatie van HalloLex. Na verloop van deze termijn wordt geacht dat de werkzaamheden aan de Overeenkomst beantwoorden.

Artikel 6.   Overmacht

1.        Indien HalloLex door een niet-toerekenbare tekortkoming niet aan haar verplichtingen jegens Opdrachtgever kan voldoen is sprake van een overmachtstoestand, is Opdrachtgever niet bevoegd de Overeenkomst te ontbinden en wordt de nakoming van de verplichtingen van HalloLex opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand.

2.        Indien enige overmachtstoestand twee (2) maanden heeft geduurd, heeft HalloLex het recht de Overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

3.        In geval van een overmachtstoestand heeft Opdrachtgever geen recht op enige (schade)vergoeding, ook niet als HalloLex als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.

4.        Onder overmacht wordt verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien en niet voorzien, waarop HalloLex geen invloed kan uitoefenen, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van HalloLex kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst ook te voorzien was. Tot die omstandigheden worden mede gerekend: staking, uitsluiting, brand en/of maatregelen van enige overheidsinstantie, alsmede het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning.

Artikel 7.   Industriële en intellectuele eigendom

1.        Tenzij expliciet schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt HalloLex de auteursrechten, octrooirechten en alle overige rechten van industriële en/of intellectuele eigendom op de door haar verrichte werkzaamheden, brieven, contracten, modellen, gedane aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, (proef)modellen, recepten, programmatuur enz.

2.        Tenzij expliciet schriftelijk anders is overeengekomen blijven de rechten op de in dit artikel genoemde gegevens eigendom van HalloLex ongeacht of aan Opdrachtgever voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht.

3.        Alle informatie, mondeling of schriftelijk, die door HalloLex aan Opdrachtgever wordt verstrekt, blijft eigendom van HalloLex en mag door Opdrachtgever alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor het verstrekt is.

4.        Opdrachtgever zal de informatie van HalloLex niet aan derden verstrekken, op welke wijze dan ook, behoudens voor zover zulks redelijkerwijs noodzakelijk is in verband met de goede uitvoering van de Overeenkomst en dan alleen nadat en voor zover een geheimhoudingsverplichting is overeengekomen.

Artikel 8.   Aansprakelijkheid HalloLex

1.        HalloLex is niet aansprakelijk voor enige indirecte schade van Opdrachtgever of een derde in verband met (de uitvoering van) de Overeenkomst of een door HalloLex geleverde dienst, waaronder mede wordt begrepen gevolgschade, immateriële schade, bedrijfs- of milieuschade.

2.        Iedere aansprakelijkheid van HalloLex is in ieder geval beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de door Opdrachtgever bij HalloLex geplaatste opdracht, althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Wanneer HalloLex is verzekerd en haar verzekering daadwerkelijk naar aanleiding van de betreffende aansprakelijkheid uitkeert, is haar aansprakelijkheid beperkt tot dat uitgekeerde bedrag.

3.        De aansprakelijkheidsuitsluiting in dit artikel blijft buiten toepassing, indien schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van HalloLex of haar leidinggevend personeel.

4.        HalloLex is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van fouten in de door Opdrachtgever verstrekte informatie, zoals voorgeschreven werkwijzen of gegeven orders, aanwijzingen en instructies, en voor schade die het gevolg is van door Opdrachtgever of in haar opdracht door derden uitgevoerde werkzaamheden.

5.        De gevolgen van de naleving (door HalloLex of derden) van wettelijke voorschriften of beschikkingen van overheidswege zijn voor rekening van Opdrachtgever, ongeacht of de oorzaak/noodzaak van die naleving aan Opdrachtgever, HalloLex of een derde te wijten is.

6.        Opdrachtgever kan alleen een beroep doen op de verplichtingen, zoals die voortvloeien uit dit artikel, indien zij zelf aan al haar verplichtingen ten opzichte van HalloLex heeft voldaan.

7.        Ieder vorderingsrecht uit welke hoofde dan ook van Opdrachtgever op HalloLex verjaart uiterlijk één jaar na het verrichten van de werkzaamheden.

Artikel 9.   Opschorting, verrekening en ontbinding

1.        In de navolgende gevallen is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en heeft HalloLex het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk – zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is – buitengerechtelijk te ontbinden:

a.         indien Opdrachtgever haar faillissement of (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt, dan wel in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend, dan wel Opdrachtgever krachtens wetsbepaling onder bewind, beheer of curatele wordt gesteld;

b.         indien Opdrachtgever (onderdelen van) haar onderneming althans haar activiteiten geheel of gedeeltelijk overdraagt, liquideert of stillegt dan wel staakt;

c.         indien ten laste van Opdrachtgever conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd;

d.         indien HalloLex goede grond heeft te vrezen dat Opdrachtgever tekort zal schieten in de nakoming van haar verplichtingen, of indien Opdrachtgever reeds tekort is geschoten.

2.        In geval van ontbinding door HalloLex op grond van voorgaand lid wordt Opdrachtgever aan HalloLex van rechtswege een bedrag verschuldigd van 75% van de uit hoofde van de Overeenkomst verschuldigde prijs.

3.        Het voorgaande laat de overige rechten van HalloLex onverlet.

Artikel 10 t/m 13 hebben enkel betrekking op de ‘Vrienden van Lex’

Artikel 10. Inhoud ‘Vrienden van Lex’ (abonnement)

1.        Inhoud van het abonnement

a.         Onbeperkt juridisch advies via de telefoon, chat of mail (tijdens kantooruren);

b.         20% korting op de losse contracten van HalloLex;

c.         30% korting op de pakketten van HalloLex;

d.         Gratis jaarlijkse revisie van je aangeschafte contracten.

2.        De aangeboden procentuele korting voor de ‘Vrienden van Lex’ kan worden ingezet middels een bedrijfsgebonden kortingscode (gelimiteerd gebruik voor het e-mailadres van registratie) en dient enkel te worden gebruik voor de aanschaf van contracten ten behoeve van de eigen onderneming.

Artikel 11. Contractduur, opschorting, ontbinding en (tussentijdse) opzegging van het abonnement

1.     Jouw abonnement begint op het moment dat jij het online formulier invult, accepteert en verstuurt.

2.     Indien je een jaarabonnement hebt afgesloten, zal het abonnement steeds voor dezelfde periode worden verlengd, tenzij je minimaal 1 maand voor afloop van het lopende jaar HalloLex laat weten door middel van een e-mail of ander bericht dat je het abonnement beëindigt.

3.     Indien je een maandabonnement afsluit loopt deze automatisch na een maand zonder tegenbericht van HalloLex af.

4.     Indien de kortingscode, zoals beschreven in Artikel 10, Lid 2, misbruikt wordt, heeft HalloLex het recht een betreffend aangeschaft contract niet te vervaardigen en het abonnement met onmiddellijke ingang te beëindigen.

5.     Vanuit HalloLex mogen we altijd onze dienstverlening uitstellen of de overeenkomst ontbinden, op een moment dat wij dat willen. We betalen in dat geval geen schadevergoeding. Natuurlijk doen we dit niet zomaar. Dit kan voorkomen als:

a.     Je de verplichtingen uit onze overeenkomst niet, (gedeeltelijk) niet zoals afgesproken nakomt;

b.     We na het sluiten van de overeenkomst denken dat je verplichtingen niet na kunt komen;

c.      Aan je gevraagd is om aan te tonen dat je aan je verplichtingen kunt voldoen, maar wij hiervan geen of te weinig bewijs voor krijgen.

6.     Wordt de overeenkomst met onmiddellijke ingang door HalloLex ontbonden? Dan kunnen wij onze vorderingen meteen opeisen. We behouden onze afspraken zoals die in de wet en in onze overeenkomst staan. Is sprake van een overeenkomst voor onbepaalde tijd? Dan kunnen we de overeenkomst opzeggen met een opzegtermijn van dertig dagen. Mocht sprake zijn van een overeenkomst voor bepaalde tijd, dan kan HalloLex deze opzeggen, met een opzegtermijn van veertien dagen.

7.     Als we de overeenkomst tussentijds opzeggen, zal overleg plaatsvinden over de nog uit te voeren taken. Is de opzegging aan jou toe te rekenen? Dan worden deze taken opgeschort.

8.     Natuurlijk hoopt HalloLex dat je tijdens de looptijd van de overeenkomst niet in zwaar weer terecht komt (denk hierbij aan liquidatie, surseance van betaling of faillissement, beslaglegging, schuldsanering of een andere situatie waarbij je niet langer vrij over je vermogen kunt beschikken). Echter kan dit wel gebeuren. In deze gevallen mag HalloLex de overeenkomst per direct opzeggen. Hierbij zijn wij niet verplicht om je (terug) te betalen of een schadevergoeding of schadeloosstelling te betalen. Onze vorderingen op jou zijn in deze gevallen onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 12. Prijs en betaling abonnement

1.        Voor het abonnement ben je maandelijks een ‘Vriend van Lex-bijdrage’ verschuldigd. Deze bijdrage dient te worden voldaan middels een SEPA-incassomachtiging, welke bij het afsluiten van een abonnement ingevuld en geaccepteerd dient te worden. De actuele prijs van het abonnement kun je te allen tijde op onze website vinden.

2.        Heb je bezwaar tegen de hoogte van de (reeds verzonden) factuur? Zolang daar in samenspraak met HalloLex nog geen oplossing voor gevonden is, dien je deze alsnog te voldoen.

3.        Onze prijzen worden jaarlijks vastgesteld. Bij het vaststellen van deze bedragen, zijn onze gegevens beslissend, tenzij je aantoont dat onze gegevens niet kloppen.

Artikel 13. Juridisch advies

1.        Het juridisch advies voor Vrienden van Lex zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub a van de Voorwaarden is bedoeld voor normaal, eigen gebruik door Opdrachtgever.

2.        Opdrachtgever kan gebruik maken van dit juridisch advies door concrete, juridische vragen aan HalloLex te stellen via de op de website van HalloLex vermelde communicatiekanalen.

3.        HalloLex zal zich inspannen tot het geven van een duidelijk advies op de in het vorige lid genoemde vragen.

4.        Het door HalloLex gegeven advies kan bestaan uit het advies om (professionele juridische) hulp van een derde in te schakelen. Dienstverlening door een derde (en de daaruit voortvloeiende kosten) valt in geen geval onder het Vrienden van Lex abonnement.

5.        Indien een verzoek van Opdrachtnemer om juridisch advies niet aan de bepalingen van dit artikel voldoet, mag HalloLex het verzoek om juridisch advies weigeren. Als hiervan herhaaldelijk sprake is mag HalloLex de dienstverlening stoppen en het abonnement per direct opzeggen.

Artikel 14. Toepasselijk recht en geschillen

1.        Op de Overeenkomst is alleen Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.

2.        Uitsluitend de rechtbank die bevoegd is terzake van de gemeente waar HalloLex gevestigd is, is bevoegd om geschillen te beslechten die voortvloeien uit de Overeenkomst, tenzij HalloLex kiest voor de wettelijk relatief bevoegde rechter.